ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» محور های چهارمین کنفرانس بین المللی برند
محور های چهارمین کنفرانس بین المللی برند
محور های چهارمین کنفرانس بین المللی برند
1.توسعه و ترویج دانش مدیریت برند
2.کمک به ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت ملی از راه ارزش برند های ایزانی در سطح ملی و جهانی
3.تبیین شاخص های قدرت برند در سطح صنایع مختلف
4.ترغیب سازمان ها به فعالیت و پژوهش در زمینه برند
5.تشویق مراکز علمی و پژوهشی به توسعه و بومی سازی مفاهیم برند در ایران